Kiểm tra hệ thống đo đếm, sửa chữa, bảo trì và kiểm định các loại điện kế 1 pha, 3 pha kiểu cảm ứng có cấp chính xác đến 0,5- điện tử có cấp chính xác đến 0.2 -

Kiểm tra hệ thống đo đếm, sửa chữa, bảo trì và kiểm định các loại điện kế 1 pha, 3 pha kiểu cảm ứng có cấp chính xác đến 0,5- điện tử có cấp chính xác đến 0.2 -

Kiểm tra hệ thống đo đếm, sửa chữa, bảo trì và kiểm định các loại điện kế 1 pha, 3 pha kiểu cảm ứng có cấp chính xác đến 0,5- điện tử có cấp chính xác đến 0.2 -

Kiểm tra hệ thống đo đếm, sửa chữa, bảo trì và kiểm định các loại điện kế 1 pha, 3 pha kiểu cảm ứng có cấp chính xác đến 0,5- điện tử có cấp chính xác đến 0.2 -

Kiểm tra hệ thống đo đếm, sửa chữa, bảo trì và kiểm định các loại điện kế 1 pha, 3 pha kiểu cảm ứng có cấp chính xác đến 0,5- điện tử có cấp chính xác đến 0.2 -
Kiểm tra hệ thống đo đếm, sửa chữa, bảo trì và kiểm định các loại điện kế 1 pha, 3 pha kiểu cảm ứng có cấp chính xác đến 0,5- điện tử có cấp chính xác đến 0.2 -
Danh mục dịch vụ

Kiểm tra hệ thống đo đếm, sửa chữa, bảo trì và kiểm định các loại điện kế 1 pha, 3 pha kiểu cảm ứng có cấp chính xác đến 0,5- điện tử có cấp chính xác đến 0.2

backtop